بررسی نیروی انسانی در شهرداری تهران

در چند نوشتار آتی سعی داریم شهرداری تهران را از نظر منابع نیروی انسانی بررسی کنیم و در صورت امکان از برخی جهات با سایر شهرهای مهم جهان مقایسه‌ای انجام دهیم. این بررسی‌ها بر اساس داده‌های منتشر شده از سوی شهرداری تهران در سامانه شفافیت شهرداری تهران انجام شده است.