نسبت هزینه‌کرد شهرداری تهران در مناطق با عدالت اجتماعی

بررسی قراردادهای هزینه‌ای کلان شهرداری تهران نشان می‌دهد تبعیض سیستماتیکی در هزینه‌کرد شهرداری در مناطق برخوردار و کم‌برخوردار وجود ندارد. در عین حال حمایت سیستماتیکی نیز از مناطق کم‌برخوردار در در این قراردادها به نفع مناطق کم‌برخوردارتر به چشم نمی‌خورد. جمعیت و مساحت منطقه متغیرهای موثرتری در توضیح هزینه‌کرد شهرداری در هر منطقه هستند.