درباره

واژۀ «دقیـــقه» امروز بیشتر برای اشاره شصت ثانیۀ پشت سرهم یا یک‌ شصتم ساعت به کار می‌رود اما پیش‌تر کاربرد آن اشاره به نکته‌ای باریک و ظریف بوده ‌است؛ آنچنان که در کالبد لحظات بذر رغبت بکارد و زمان یکنواخت را به درنگ و تامّل از بی تفاوتی درآورد. «دقیقه‌ای برای تامل» جایی‌است برای دسته‌جمعی […]